KEMIJÄRVEN KIRKKOVALTUUSTON 1/23 PÖYTÄKIRJA

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika

Tiistai 10.1.2023 klo 17.00 – 17.49.

Kokouspaikka

Seurakuntatalon sali, Kemijärvi

Osallistujat

Päätöksentekijät

Muut

Varsinaiset jäsenet

Alaräisänen Timo

Junttila Arto

Kaisanlahti Janne, pj. 6-15 §

Kaisanlahti Tarja

Kiviniemi Anu

Koskenranta Pentti

Kostamovaara Teemu

Laine Arvo

Lautamo Kristiina

Maijala Sinikka

Nampajärvi Suvi

Pauna Liisa

Pekkala Arto

Perälä Tarja

Ruokamo Anita

Savolainen Pentti                     

Tapio Raili

Uusitalo Ritva

Välikangas Tellervo, pj. 1-5 §

Huczkowski Raimo, kn:n jäsen

Marjokorpi, Marikka, kn:n jäsen

Tepsa Pentti, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puh.joht.

Hintikka Tapio, talouspäällikkö, sihteeri

läsnä/poissa  > (varajäsen)

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

poissa > Majava Eino      läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

läsnä

TELLERVO VÄLIKANGAS   JANNE KAISANLAHTI

Tellervo Välikangas              Janne Kaisanlahti

puheenjohtaja 1-5 §              puheenjohtaja 6-15§

       TAPIO HINTIKKA

       Tapio Hintikka

       sihteeri

Asiat

1 - 15

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

ARTO JUNTTILA

Arto Junttila

Kemijärvi 10.1.2023

ARTO PEKKALA

Arto Pekkala

Pöytäkirjan nähtävillä olo

KL 25 luku 3 § ja 8 § sekä KJ 23 luku 4 §.  Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 22.12.2022 alkaen virastoaikana klo 9.00-14.00. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti 11.1.2023.

Todistetaan Kemijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.1.2023.

PENTTI TEPSA

Pentti Tepsa, kirkkoherra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKUTOIMET

1 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus

Päätös: Laulettiin virsi 178 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

2 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimite­taan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko ko­kous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

KJ 8:5,1-2  Kutsun val­tuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirk­koneu­voston puheen­johtaja ja kokouksen avaa iältään van­hin valtuu­tettu, joka johtaa puhet­ta, kunnes valtuuston puheen­johtaja ja varapu­heenjohtaja on valittu.

KJ 8:5  Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouksesta on postitettu 22.12.2022 kullekin kirkkoval­tuuston jä­senelle kirjalli­nen kutsu asialuet­teloineen; asiakirjat ovat olleet 22.12.2022 alkaen seurakunnan ilmoitustaululla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestyk­seen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.  Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tar­kasta­maan ko­kouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkir­ja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Junttila ja Arto Pekkala.

5 §              Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2023-2024

KN 9/2022 19.12.2022 (106§):

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan: ”Kirkkovaltuusto valitsee

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Puheenjohtajiston toimikausi kestää, kunnes uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2023-2024.

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

                   Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin yksimielisesti Janne Kaisanlahti ja varapuheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin yksimielisesti Anita Ruokamo.

Janne Kaisanlahti ryhtyi johtamaan puhetta tämän kohdan jälkeen kello 17.31.

6 §              Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen

                                            KN 9/2022 19.12.2022 (110§):

                                          

                                           Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan: ”Ensimmäisessä

kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen

suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon

samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään

kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa

itselleen sihteeri.”

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen 2023-2026.

                                           

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

_____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien lautakunnan jäsenet ja varajäsenet:

Pentti Savolainen, varajäsen Arto Pekkala

Pentti Koskenranta, varajäsen Tarja Perälä

Arvo Laine, varajäsen Suvi Nampajärvi

7 §              Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2023-2024

KN 9/2022 19.12.2022 (107§):

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2, 2 mom).

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2023-2024.

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anu Kiviniemi.

8 §              Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosille 2023-2024

KN 9/2022 19.12.2022 (108§):

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä

varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

(KL 10:2, 1 mom).

Kemijärven seurakunnan kirkkoneuvostoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä (KN ohjesääntö 1§).

KL 23:8 Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun

ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi täytyy valita kolme miestä ja kolme naista.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet vuosille 2023-2024.

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti: Arto Pekkala, Timo Alaräisänen, Suvi Nampajärvi, Tarja Perälä, Liisa Pauna ja Arto Junttila.

9 §              Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosille 2023-2024

KN 9/2022 19.12.2022 (109§):

Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet (KN ohjesääntö 2 §).

Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet (KN ohjesääntö 3 §).

KL 23:8 Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Varapuheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, yhteensä 7 varajäsentä. Molempia sukupuolia täytyy olla vähintään kolme henkilöä.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varajäsenet vuosille 2023-2024.

                                            Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Kirkkoneuvoston varajäseniksi valittiin yksimielisesti:

Sinikka Maijala (Anu Kiviniemi)

Raimo Huczkowski (Arto Pekkala)

Marikka Marjokorpi (Timo Alaräisänen)

Raili Tapio (Suvi Nampajärvi)

Tarja Kaisanlahti (Tarja Perälä)

Pentti Koskenranta (Liisa Pauna)

Teemu Kostamovaara (Arto Junttila)

10 §            Toimikuntien johtosääntöjen muuttaminen

KN 9/2022 19.12.2022 (117§):

Julistus- diakonia- ja kasvatustoimikuntien jäsenmäärä on ollut puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Toimikuntien kokoonpanoa on toivottu lisättävän yhdellä jäsenellä, jolloin jäsenmäärä olisi puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että toimikuntien johtosääntöjä muutetaan niin, että toimikuntien kokoonpano olisi jatkossa puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Puheenjohtajalle ja jäsenille tulee valita henkilökohtaiset varajäsenet.

                                           

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

Liite 1         Luonnokset toimikuntien johtosäännöiksi

Kirkkovaltuusto: Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §            Toimikuntien puheenjohtajien valinta vuosille 2023-2026

KN 9/2022 19.12.2022 (111§):

Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kolme toimikuntaa; diakonia-, julistus- ja kasvatustoimikunta. Toimikuntien johtosääntöjen mukaan toimikunnat toimivat esittelevänä ja omaan työalaansa kuuluvia tehtäviä tukevana hallintoelimenä (johtosääntö 2§).

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen toimikuntien puheenjohtajat ja kullekin toimikunnalle neljä jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnat valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajat toimikaudekseen (johtosääntö 3§).

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajat diakonia-, julistus- ja kasvatustoimikunnille toimikaudekseen 2023-2026.

                                           

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin.

                   _____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti toimikuntien puheenjohtajiksi:

Diakoniatoimikunta: Sinikka Maijala

Julistustoimikunta: Ritva Uusitalo

Kasvatustoimikunta: Kristiina Lautamo

12 §            Toimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2023-2026

KN 9/2022 19.12.2022 (112§):

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen toimikuntien puheenjohtajat ja kullekin toimikunnalle neljä jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnat valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajat toimikaudekseen (johtosääntö 3§).

KL 23:8 Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Varsinaisiksi jäseniksi toimikuntiin täytyy valita kaksi miestä ja kaksi naista. Varajäseniä valitaan yhteensä 5, joista vähintään kaksi molempia sukupuolia.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee erikseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet diakonia-, julistus- ja kasvatustoimikunnille toimikaudekseen 2023-2026.

                                           

Kirkkoneuvosto: Esitys hyväksyttiin. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy toimikuntien johtosääntöjen muuttamisen, varsinaisiksi jäseniksi tulee valita kolme jäsentä molempia sukupuolia puheenjohtaja mukaan lukien. Varajäseniä täytyy valita silloin kolme molempia sukupuolia.

                   _____________________________________________________

Kirkkovaltuusto: Toimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi valittiin yksimielisesti:

Diakoniatoimikunta:

Sinikka Maijala, pj (varajäsen Kaisa Juujärvi)

Sanna Malmivaara (Saija Tikkanen)

Eino Majava (Pentti Savolainen)

Teemu Kostamovaara (Antti Kerkelä)

Tellervo Välikangas (Riitta Kaisamatti)

Arvo Laine (Sirkka Pikkuvirta)

Julistustoimikunta:

Ritva Uusitalo, pj (varajäsen Marikka Marjokorpi)

Eino Majava (Simo Lautamo)

Tarja Kaisanlahti (Kaisa Juujärvi)

Antti Sirviö (Lauri Alatarvas)

Pentti Virtala (Kaisa Perttunen)

Aila Soppela (Jorma Vaarala)

Kasvatustoimikunta:

Kristiina Lautamo, pj (varajäsen Saija Narkilahti)

Pentti Savolainen (Sami Salmela)

Irja Uusisalmi (Kaisa Perttunen)

Päivi Perälä (Riitta Kaisamatti)

Pentti Koskenranta (Hannu Vihriälä)

Aarno Alaluusua (Jarkko Tervola)

13 §            Muut asiat

                  

                                     Ei ollut muita asioita.

                  

14 §            Valitusosoitus

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

15 §            Kokouksen päättäminen

                                      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.49.

LIITTEET

Liite 1         Luonnokset toimikuntien johtosäännöiksi (10 §)

 

VALITUSOSOITUS

Valitus-

viranomainen

ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4,3. krs 90100 Oulu

Virka-aika: klo 8:00 – 16:15

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelin: 029 5642800

Telekopio: 029 5642841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao©oikeus.fi

sähköinen kanava: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 2-12 §

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika

30 päivää

30 päivää

Muutoksenhaku-ajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

    alkamisajankohdasta

  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

    toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus-

asiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeuden-

käyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa ja markkinaoikeudessa 2 120 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.